Монголбанк Статистик мэдээ

Монголбанкны үндсэн зорилт нь үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангахад оршино.

ТАЙЛАН ТАТАХ
Тайлан
Индикатор
Хугацаа

Тайлангийн нэр

Д/д Мөнгөний тойм Огноо Файл
Д/д Гадаад секторын тойм Огноо Файл
Д/д Гадаад худалдааны тойм Огноо Файл
Д/д Зургийн багц Огноо Файл
Статистик өөрчлөлт Огноо Файл
Д/д Мөнгөний зах зээлийн тойм Огноо Файл

Статистикийн бюллетень

  • Бүгд
  • 2022 он
  • 2021 он
2022-10 cap
2022-09 cap
2022-08 cap
2022-07 cap
2022-06 cap
2022-05 cap
2022-04 cap
2022-03 cap
2022-02 cap
2022-01 cap
2021-12 cap
2021-11 cap
2021-10 cap
2021-09 cap
2021-08 cap
2021-07 cap
2021-06 cap
2021-05 cap
2021-04 cap
2021-03 cap
2021-02 cap

Тархаах хуваарь 2022 он

Бүтээгдэхүүн 01 сар 02 сар 03 сар 04 сар 05 сар 06 сар 07 сар 08 сар 09 сар 10 сар 11 сар 12 сар