Монголбанк Статистик мэдээ

Монголбанкны үндсэн зорилт нь үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангахад оршино.

ТАЙЛАН ТАТАХ
Тайлан
Индикатор
Хугацаа

Тайлангийн нэр

Д/д Мөнгөний тойм Огноо Файл
Д/д Гадаад секторын тойм Огноо Файл
Д/д Гадаад худалдааны тойм Огноо Файл
Д/д Зургийн багц Огноо Файл
Статистик өөрчлөлт Огноо Файл
Д/д Мөнгөний зах зээлийн тойм Огноо Файл

Статистикийн бюллетень

  • Бүгд
  • 2021 он
  • 2020 он
  • 2019 он
  • 2018 он
2021-10 cap
2021-09 cap
2021-08 cap
2021-07 cap
2021-06 cap
2021-05 cap
2021-04 cap
2021-03 cap
2021-02 cap
2020-10 cap
2020-09 cap
2020-08 cap
2020-07 cap
2020-06 cap
2020-05 cap
2020-04 cap
2020-03 cap
2020-02 cap
2020-01 cap
2019-12 cap
2019-11 cap
2019-10 cap
2019-09 cap
2019-08 cap
2019-07 cap
2019-06 cap
2019-05 cap
2019-04 cap
2019-03 cap
2019-02 cap
2019-01 cap
2018-12 cap

Тархаах хуваарь 2021 он

Бүтээгдэхүүн 01 сар 02 сар 03 сар 04 сар 05 сар 06 сар 07 сар 08 сар 09 сар 10 сар 11 сар 12 сар